Algemene Voorwaarden

1. Aanmelding

Aanmelding vindt plaats d.m.v. een volledig ingevuld inschrijfformulier van Beekpark Academy. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Indien er naar mening van Beekpark Academy onvoldoende deelnemers voor een cursus hebben ingeschreven, wordt de cursus geannuleerd. Uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang van de cursus worden de ingeschreven deelnemers hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

2. Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld. Het inschrijfformulier dient ruim voor aanvang van de cursus in het bezit te zijn van Beekpark Academy. Per inschrijfformulier kan slechts 1 persoon worden ingeschreven.

3. Facturering

Na aanmelding voor de cursus ontvangt u een factuur. Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.

4. Betaling

Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Indien hieraan niet is voldaan, blijft de financiële verplichting ten opzichte van Beekpark Academy bestaan, ook wanneer de deelnemer de cursus slechts gedeeltelijk of niet heeft gevolgd, met uitzondering van het onder 5. gestelde. Alle kosten voortvloeiend uit het in gebreke blijven van betaling zijn voor rekening van de cursist.

5. Annulering

Annulering is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering na deze periode is de volledige cursusprijs verschuldigd. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van Beekpark Academy, kan daarvoor ontheffing worden verleend.

6. Cursussen

Het gestelde in advertenties en andere schriftelijke voorlichting met betrekking tot de cursusinhoud maakt geen deel uit van de cursusovereenkomst. Indien Beekpark Academy niet in staat is het cursusverloop volgens plan uit te voeren, wordt in overleg met de deelnemers een oplossing gezocht. Beekpark Academy zal de uiteindelijke beslissing nemen en deze schriftelijk aan de deelnemers bevestigen.

7. Lesmateriaal

Het lesmateriaal dat door Beekpark Academy wordt verstrekt wordt eigendom van de deelnemer. Op de inhoud van dit lesmateriaal, te weten syllabi en boeken die ten behoeve van de cursus worden verstrekt, rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit cursusmateriaal te (doen) verveelvoudigen en/of openbaar te maken, op welke wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

8. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de cursus kan de deelnemer zich in eerste instantie wenden tot de docent. Indien noodzakelijk, en in tweede instantie, kan men zich wenden tot de verantwoordelijk directeur, T.A.H.P Wermenbol. Indien een klacht schriftelijk wordt geuit wordt deze binnen 10 werkdagen door Beekpark Academy behandeld. De deelnemer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de manier waarop Beekpark Academy de klacht zal afhandelen.

9. Aansprakelijkheid

Beekpark Academy is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van een deelnemer.

10. Slotbepaling

In de gevallen waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien, treffen Beekpark Academy en de deelnemer in onderling overleg een regeling.